Waxing

 Waxing
Eyebrow/Nose/Cheek$8/$10/$10
Lip/chin$6/$8
Face (full)$40